POTRAVINY.eu, s.r.o. - elektronický obchod s potravinamiObchodné podmienky

Základné pojmy:
Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť
POTRAVINY.eu, s.r.o.
Irkutská 10, 040 12 Košice


IČO : 36 690 261
DIČ :
202 226 1967
IČ DPH :
SK2022261967
Email: info (@) potraviny.eu

Zákazníkom sa rozumie registrovaný ale aj neregistrovaný užívateľ spoločnosti POTRAVINY.eu, s.r.o., ktorý má na základe registrácie a aj bez nej možnosť objednať produkty na stránke prevádzkovateľa. Objednávať si môže tovar zákazník starší ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený.
Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na jeho stránke. Dodanie tovaru realizujeme len na miesta znázornené na mapke http://ke.potraviny.sk/mestske-casti/


Objednávka:
Zákazník má možnosť výberu konkrétneho výrobku, ktorý chce poslať príjemcovi. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a vyplní formulár. Pokiaľ je zákazník registrovaný vyplývajú mu z registrácie nejaké výhody. Pokiaľ zákazník registrovaný nieje tovar môže objednať a objednávku odoslať. Objednávku je možné zrušiť maximálne do 1 hodiny po objednaní, a to len Emailom a následne aj telefonickým kontaktom na príslušné kontaktné údaje prevádzkovateľa.

- objednávka zrealizovaná do 12:00 hod. bude rozvezená toho istého dňa od 16:00 hod. do 22:00 hod.
- objednávka zrealizovaná do 16:00 hod. bude rozvezená nasledujúci pracovný deň podľa želania zákazníka buď ranným rozvozom od 8:00 hod. do 12:00 hod. alebo od 16:00 hod. do 22:00 hod.
- objednávka zrealizovaná po 16:00 hod. bude rozvezená nasledujúci pracovný deň od 16:00 hod. do 22:00 hod.


24 hod. závoz:
Chlieb - pečivo zavážame najskôr do 24 hod. od objednania najneskôr do 36 hod.
Výrobky z týchto kategórií je potrebné objednať do 12:00 hod. aby boli rozvezené najskôr nasledujúci pracovný deň ranným rozvozom.

Cena objednávky:
Cena objednaného tovaru na jeden nákup/rozvoz je min. 24,90 € pre jedného zákazníka.

Hodnota kontrolného súčtu musí byť nad
24,90
AKCIOVÝ TOVAR JE ZARADENÝ DO DOPLNKOVÉHO SORTIMENTU A PRETO SA NEZAPOČÍTAVA DO MINIMÁLNEJ CENY NÁKUPNÉHO KOŠÍKA, KTORÁ JE 24,90 €

Rozvoz robíme od pondelka do piatka 14 hod. denne.

Vernostný program:


Profit:
Získaný profit z vernostného programu budete mať pripísaný na účet vedený v našom E-shope. Získaný profit je zúčtovaný každý mesiac k prvému dňu v mesiaci. Získaný profit môžete použiť na nákupy v našom E-shope v nasledujúcom mesiaci. Ak profit nepoužijete prepadá v prospech prevádzkovateľa. Profit do výšky 500,-€ môžete použiť na nákupy v našom E-shope. Profit nad 501,-€ Vám bude preposlaný na Váš účet v banke (na bankový účet uvedený vo Vašich osobných udajoch).

Vernostný program VernostnaKarta.eu s.r.o.

Zapojili sme náš obchod do vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o. Ak urobíte objednávku v našom E-shope tak do kolonky poznámka v nákupnom košíku napíšte kód Vašej vernostnej karty (napr. 4210000001037). Takto odoslaná objednávka po zaplatení bude riadne zapísaná a zúčtovaná v systéme VernostnaKarta.eu s.r.o. Po splnení všetkých podmienok Vám bude na účet vernostnej karty pripísaných z Vašich nákupov 1% z obratu. Nieje možné kombinovať a spájať vernostný program spoločnosti POTRAVINY.eu, s.r.o. a VernostnaKarta.eu s.r.o.


Platba:
Za objednaný tovar môže zákazník platiť nasledovne:
• osobne v hotovosti pri dodaní tovaru 0% navýšenie
• osobne stravnými lístkami pri dodaní tovaru (z lístkov sa nevydáva) 5% navýšenie z hodnoty platby stravnými lístkami
• nabitím kreditu na vlastný účet na stránke prevádzkovateľa, a to dopredu bankovým prevodom, poštovou poukážkou (platí len pre registrovaných užívateľov)
• prevodom z účtu na účet 0% navýšenie


Dobitie kreditu:
Každý registrovaný zákazník má možnosť viesť si u nás svoj osobný účet. Takýto účet slúži zákazníkovi na nákupy u nás. Dobiť kredit si zákazník môže v akejkoľvek výške. Pokiaľ si dobije kredit dané peniaze si už vybrať nemôže. Peniaze môže použiť len na nákup cez našu stránku.


Dodacie podmienky:

Preprava tovaru sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok prevádzkovateľa. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene objednaného tovaru, pričom cena nákupu je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Prevádzkovateľ zabezpečuje dodanie tovaru kedykoľvek počas pracovného dňa, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania zákazníka. V prípade, že príjemca odmietne prevziať tovar, ktorý si objednal (ak nebola objednávka telefonicky a Emailom zrušená), spoločnosť POTRAVINY.eu, s.r.o. takéhoto klienta bude evidovať ako nežiadúceho. Takýto klient si v budúcnosti bude môcť objednať tovar už len nabitím si kreditu na svoj účet dopredu bankovým prevodom.


Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka v určenej cene zabaliť zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia, v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,
všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.


Zákazník sa zaväzuje:

Objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke prevádzkovateľa,
vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia,
v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód, prijať späť nedoručiteľnú zásielku (ak príjemca odmietne zásielku prevziať alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne), pokiaľ nie je zákazníkom uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk príjemcu.


Záruka:
Na objednaný tovar poskytuje prevádzkovateľ záruku aká je uvedená na výrobku od konkrétneho výrobcu. Ak nastane situácia, že doručený nákup (tovar) neboli čerstvé alebo bol tovar inak poškodený, kontaktujte prosím zákaznícky servis prevádzkovateľa info (@) potraviny.eu, kde vybavíme prípadné reklamácie k Vašej spokojnosti.


Reklamácie:
Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru príjemcovi. Reklamácia musí byť oznámená na mieste doručenia u vodiča. Ak bola zásielka dodaná s oneskorením, bol poškodený obal a podobne, kontaktujte zákaznícky servis prevádzkovateľa info (@) potraviny.eu. V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Tovar bude odpočítaný z daňového dokladu. Zákazník za takýto tovar nebude platiť a vodič tovar prinesie späť na firmu. Ak zákazník riadne tovar preberie a za tovar aj riadne zaplatí súhlasí s jeho obsahom a kvalitou. Dodatočná reklamácia nebude akceptovaná.

Ak zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým,že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.


Reklamné informácie:
Prevádzkovateľ POTRAVINY.eu, s.r.o. bude prostredníctvom Emailu rozposielať zaregistrovaným zákazníkom obchodné informácie. Registráciou každý zákazník túto skutočnosť potvrdzuje a súhlasí s ňou. E-mail bude spĺňať všetky podmienky zákonov Slovenskej republiky a nebude ho možne považovať za nevyžiadaný.


Registrácia:
Každý zákazník má možnosť registrovať sa na stránke www.potraviny.sk a www.potraviny.eu. Registráciou dáva zákazník súhlas na spracovanie osobných údajov a súhlas na preregistrovanie do systému VernostnaKarta.eu s.r.o. na stránke www.vernostnakarta.skwww.vernostnakarta.eu.


Záverečné ustanovenia:
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.


Ochrana osobných údajov:
Odoslaním údajov vyjadruje používateľ (zákazník) súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z a jeho zmien a doplnkov /Zákon o ochrane osobných údajov/.

Prevádzkovateľ POTRAVINY.eu, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť horeuvedené obchodné podmienky. Môže ich meniť aj bez súhlasu zákazníka. Je však povinný informovať o zmenách, ktoré sa uskutočnia.


Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. marca 2013.


2006 - 2024 © POTRAVINY.eu, s.r.o - všetky práva vyhradené
Http:// www.potraviny.sk, www.potraviny.eu (Slovakia)
Email: info@potraviny.eu
Dnes je 19. 06. 2024
meniny má
Alfréd
zajtra oslavuje
Valéria

Ponúkame Vám
5231 produktov.


Hot-line podpora

POTRAVINY.eu, s.r.o.
Irkutská 10
040 12 Košice

Kontaktná osoba:
Martin HAJMAN

Mobil:
0911 150 447

E-mail:
info(@)potraviny.eu

Hot-line podpora:
skype.gif
potraviny.eu

Rozvoz:
Pondelok DOVOLENKA
Utorok    DOVOLENKA
Streda   
DOVOLENKA
Štvrtok   DOVOLENKA
Piatok    
DOVOLENKA
Sobota  
DOVOLENKA
Nedeľa  
DOVOLENKA

   TOPlist
_________________

      karta_front_sk.png
  Podporujeme predaj
        SK výrobkov